Plástica

Jericles

IrTour

Sergio Villar

IrTour

Letras

Antonio Tello

IrTour

Daila Prado

IrTour

Gestión y difusión cultural

Omar Isaguirre

IrTour

Osvaldo Simone

IrTour

Ricardo Zanchez

IrTour

Diego Formía

IrTour

Música

"Pichi" Perez

IrTour

Teatro

Mayra De Paco

IrTour